בטן מלאה בגבשושיות חורים וחוסר אחידות

הייתה אמורה להיות שאיבת שומן בטן וירכיים. בוצע רק בטן ולא קיבלתי הפרש כסף.

הבטן מלאה בגבשושיות חורים וחוסר אחידות בוצע תיקון ששיפר במעט מאד גם בעת ביצוע התיקון לא הסכים לבצע את החלק השני של הניתוח הראשון ולא להחזיר כסף.

הנזק: כספי וגם אסטטי בטן שנראית נורא חוסר אחידות.

אני מעוניין לתבוע אותם ורציתי פגישת ייעוץ.

תודה. אליהו

Medical bufete de abogados de negligencia en Israel – Nevo Molson

Anat Molson Advocate

Nevo Molson empresa fue fundada hace 10 años en Tel Aviv, Israel

Nosotros nos encargamos de casos de negligencia médica, tales como lesiones en el parto, fallas por ultrasonido durante el embarazo, y fracasamos cirugías y falso diagnóstico de cáncer, ataque al corazón, derrame cerebral y más.

El personal incluye a abogados destacados que son graduados de la universidad en la formación en medicina

La compañía ofrece un servicio de alta calidad a todos los clientes, si la totalidad de la cartera de la colaboración entre dos abogados, junto con la colaboración y el intercambio de ideas.

Las discusiones y negociaciones importantes se llevarán a sí Anat Molson

No cobramos gastos al comienzo del proceso, pero sólo al final, y sólo cuando llegamos a una indemnización al cliente

Nuestro objetivo es lograr una mayor compensación para el cliente en menos tiempo

Hasta la fecha, hemos ganado una indemnización de diez millones de dólares para nuestros clientes

Le invitamos a hacernos cualquier pregunta y recibir una assasment gratuita de su caso

Por teléfono: 03-6025060
Móvil: 0524787850
Por correo: [email protected]

 

Medical bufete de abogados de negligencia en Israel - Nevo Molson

Médical cabinet d’avocats pour faute professionnelle en Israël – Nevo Molson

Médical avocat pour faute professionnelle - Anat Molson

Nevo société Molson a été fondée il ya 10 ans à Tel Aviv, Israël

Nous prenons en charge des cas de faute professionnelle médicale, comme les blessures lors de la naissance, défauts par ultrasons pendant la grossesse, et les chirurgies et les faux diagnostic de cancer, de crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et de plus échoué.

Le personnel comprend des avocats exceptionnels qui sont diplômés de l’université dans la formation en médecine

La société offre un service premium à chaque client, si l’ensemble du portefeuille de la collaboration entre les deux avocats ainsi que dans la collaboration et de réflexion.

Les discussions et les négociations importantes auront Anat Molson lui-même

Nous ne facturons pas de frais au début du processus, mais seulement à la fin, et seulement quand nous sommes arrivés à une compensation au client

Notre objectif est de parvenir à une rémunération plus élevée pour le client en moins de temps

À ce jour, nous avons gagné la rémunération de dix millions de dollars pour nos clients

Vous êtes invités à nous poser des questions et recevoir un assasment gratuitement votre cas

Par téléphone: 03-6025060
Mobile: 0524787850
Par courrier: [email protected]

Médical cabinet d'avocats pour faute professionnelle en Israël - Nevo Molson

医疗事故律师事务所在以色列 – 未婚夫莫尔森

医疗事故律师事务所在以色列 - 解剖学莫尔森

未婚夫莫尔森公司成立于10年前在以色列特拉维夫

我们照顾的医疗纠纷案件,如伤害,在怀孕期间分娩过程中,超声波探伤仪,手术失败和误诊为癌症,心脏病发作,中风和更多。

人员包括高校毕业生在医学培训的优秀律师

公司为每一位客户提供优质的服务,如果整个组合的两名律师之间的合作,在合作和集思广益。

最重要的讨论和谈判将采取解剖学莫尔森本身

我们不收取任何费用,在开始的过程中,但只有在最后,只有当我们达成了赔偿给客户

我们的目标是实现更高的补偿客户在更短的时间内

到今天为止,我们已经为我们的客户赢得了1000万美元的补偿

欢迎您来问我们任何问题和接收一个免费assasment的,你的情况下

电话:03-6025060
手机:0524787850
通过邮件:[email protected]

 

医疗事故律师事务所在以色列 - 未婚夫莫尔森

Ärztliche Kunstfehler Kanzlei in israel – Nevo Molson

molson

Nevo Molson Kanzlei wurde vor 10 Jahren in Tel-Aviv Israel gegründet

Wir kümmern uns um ärztliche Kunstfehler Fällen wie Verletzungen während der Geburt, Ultraschall Fehler während der Schwangerschaft, und misslungenen Operationen und falsche Diagnose von Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und mehr.

Das Personal umfasst herausragende Anwälte, die Hochschulabsolventen in der Ausbildung in der Medizin sind

Das Unternehmen bietet Premium-Service für jeden Kunden, wenn das gesamte Portfolio der Zusammenarbeit zweier Rechtsanwälte zusammen in Zusammenarbeit und Brainstorming.

Die wichtigen Gesprächen und Verhandlungen werden von Anat Molson selbst statt

Wir berechnen keine Gebühren zu Beginn des Prozesses, sondern nur am Ende und nur, wenn wir eine Entschädigung an den Kunden erreicht

Unser Ziel ist es, eine höhere Entschädigung an den Kunden in kürzerer Zeit zu erreichen

Bis heute haben wir Entschädigung von zehn Millionen Dollar für unsere Kunden gewonnen

Sie sind herzlich eingeladen, zu fragen uns irgendeine Frage und erhalten eine kostenlose assasment Ihres Falles

Per Telefon: 03-6025060
Von Mobil: 0524787850
Per Post: [email protected]

Ärztliche Kunstfehler Kanzlei in israel - Nevo Molson

Nevo Molson- Isreali medical malpractice law firm

 

Anat Molosn- medical malpractice lawyer

Nevo Molson firm was founded 10 years ago in Tel Aviv, Israel

We handle medical malpractice cases such as injuries during birth, ultrasonic flaw during pregnancy, and failed surgeries and false diagnosis of cancer, heart attack, stroke and more.

The staff includes outstanding lawyers who are college graduates in training in medicine

The company offers premium service to every customer, if the entire portfolio of collaboration between two lawyers together in collaboration and brainstorming.

The important discussions and negotiations will take Anat Molson itself

We do not charge any fees at the beginning of the process, but only at the end, and only when we reached a compensation to the customer

Our goal is to achieve a higher compensation to the customer in less time

To date, we have won compensation of tens of millions of dollars for our clients

You are welcome to ask us any question and receive a free assasment your case

By phone: 03-6025060
Mobile: 0524787850
By mail: [email protected]

 

Nevo Molson- Isreali medical malpractice law firm